Kritikai elmélet és Marx

Az alábbi dolgozat célja kettős. Mindenekelőtt a kritikai elmélet körüli definíciós problémák vizsgálata, amely során egy a frankfurti iskola programjához szorosan kötődő, és egy tágabb, az értékmentesség elvének elutasításán alapuló meghatározást veszek szemügyre. Amellett fogok érvelni, hogy – különböző okokból – egyik definíciós kísérlet sem kielégítő, egy harmadik, a kritikai elmélet kordiagnosztikai jelentőségén alapuló meghatározás azonban termékenynek mutatkozik. A dolgozat másik nagyobb egységében a marxi társadalomelméletnek e definíció alapján való rekonstrukciójára teszek kísérletet. E rekonstrukció akkor tekinthető eredményesnek, ha sikerül világosan körülhatárolni azokat a marxi elméleti megállapításokat, amelyek a kritikai elmélet későbbi tradíciója számára – akár alapvető kiindulópontként, akár a kritikák célpontjaiként – meghatározóknak bizonyultak.

Megjelent: Replika 58, 145–168.