„Vissza a gyökerekhez”

A kritikai szociológia és a szaktudomány megújhodásának burawoyi víziója

A tanulmány Burawoy közszociológiával foglakozó elképzelését vizsgálja. A munka rámutat arra, hogy Burawoy felfogása egyaránt tükrözi a kritikai hagyomány érvrendszerét és a Talcott Parsons-i funkcionalista rendszerelmélet felfogását. A tanulmány az mellett érvel, hogy Burawoy nem alkot eredeti szintézist a konfliktus- és a konszenzuselméleti felfogás együttes alkalmazásával, hanem egy több ponton is felettébb problematikus megközelítést hoz létre, mivel a tudománypolitikai célok érdekében fogant munka a parsonsi modell alapján konszenzusra törekvő elemzése alól felsejlik Burawoynak a kritikai szociológiából adódó értéktételezése. A munka bírálja Burawoy múltat idéző tudományfelfogását is, mivel azt a marxizmus hagyományának az újkori filozófiára visszautaló értelmezésének tekinti. Ezzel magyarázza azt az autoritásigényt is, amely nem elégszik meg a tudomány szűkebb mozgásterével. Az írás kitér arra is, hogy Burawoy minden kisebb, E. P Thompson-ra vagy Touraine-re visszavezethető „újítása” ellenére, alapvetően megmarad a tudomány szerepének hagyományos felfogásánál. Ráadásul nála alig burkoltan ez a törvényhozói szerepe őrzése egy ideológia partikularitásához kapcsolódik. Ez alapján jut a tanulmány arra a következtetésre, hogy mindezek miatt a burawoyi vízió alkalmatlan arra, hogy a szaktudomány megújulásának komolyan vehető programját adja.

Megjelent: Replika 60, 165–179.