Az „osztály halála” Tamás Gáspár Miklós és az értékkritikai iskola szemléletének tükrében

Tanulmányomban az „osztályok halála” diskurzust, ezen belül is Ulrich Beck kockázattársadalom koncepcióját vizsgálom az értékkritikai Marx-olvasat tükrében. Moishe Postone és Tamás Gáspár Miklós meglátásaira alapozva egy olyan értelmezést mutatok be, amely lehetőséget ad két különböző, a „hagyományos” és az „értékkritikai” Marx közötti különbségtételre. Előbbi kifejezéssel azok az elméletek jelölhetők, amelyek a kapitalizmust a magántulajdonban gyökerező, piac által közvetített osztályviszonyok terminusaiban ragadják meg, illetve az uralom kategóriáját főképp az osztályelnyomás fogalmai mentén határozzák meg. Az értékkritikai nézőpont ezzel szemben az érték és az absztrakt munka kritikai elemzésén keresztül ragadja meg a kapitalizmus struktúráját. Ezáltal olyan absztrakt uralmi formát feltételez, amely az érték és az értéktermelő munka történetileg specifikus társadalmi formáira vezethető vissza. Amellett érvelek, hogy a kései Marx által használt osztályséma elsősorban a kapitalizmus strukturális sajátosságait ragadja meg és nem a különböző társadalmi csoportok szociokulturális aspektusainak, illetve egyenlőtlen viszonyainak feltérképezésére szolgál. Ulrich Beck és az osztály halála mellett érvelők releváns észrevételeket fogalmaznak meg a javak elosztásával és az ehhez kapcsolódó társadalmi jelenségekkel kapcsolatban, e kritikák viszont csupán a hagyományos marxizmusra vonatkoztathatók.

Megjelent: Replika 125, 11–33.
Replika blokk: