Hang, alaphelyzet, regisztrálás

E tanulmány amellett érvel, hogy a hangadás jelenségének alapos vizsgálata tisztázza azon folyamatoknak a természetét, amelyek során a nyelvhasználók társassá vált kompetenciájában a nyelv regiszterei kiteljesednek, változnak vagy állandósulnak. A tanulmány első fele azokat a szemiotikai folyamatokat írja le, amelyek során az interakció résztvevői felismerik vagy azonosítják a hangadás hatásait. A második rész a regisztereket részükké tevő és nagy hatású társadalmi-történeti gyakorlatokban megjelenő diszkurzív hangoknak és figuráknak a szerepét tárgyalja. Az általános cél annak kimutatása, hogy a regiszterek társadalmi létezése a nyelvhasználók szemiotikai tevékenységétől függ, főleg azoktól a tevékenységektől, melyeket jelen tanulmány az „igazodás” eseteinek tekint.

Megjelent: Replika 119–120, 141–170.
Fordította:
Jani-Demetriou Bernadett