Sötét vonások a szervezetekben: tapasztalatok magyar munkavállalók körében

A személyiség sötét triádja – a machiavellizmus, a szubklinikai narcizmus és a szubklinikai pszichopátia – napjainkban kiemelt kutatási terület a pszichológiában. Az utóbbi évek tudományos érdeklődése a sötét vonások szervezetpszichológiai jelentősége felé fordult, e személyiségjellemzők pályaválasztással, munkahelyi attitűdökkel és viselkedésekkel, munkahelyi sikerességgel, illetve vezetői stílussal való összefüggését kutatva. Jelen tanulmány célja a sötét vonások néhány munkával kapcsolatos korrelátumának vizsgálata. Kutatásunk során magyar munkavállalók (N=1350) kérdőíves adatgyűjtésből származó adatait elemeztük. A sötét vonások mérésén (Rövid sötét hármas kérdőív, SD3) kívül néhány (munkahelyi) demográfi ai adat megadására kértük a résztvevőket. Eredményeink azt mutatják, hogy a sötét vonások elméleti koncepciójához és a korábbi nemzetközi eredményekhez illeszkedő módon a sötét vonások mértéke között pozitív korreláció mutatkozik. A sötét vonások mindegyikénél megfi gyelhető, hogy a férfi ak átlagpontszámai magasabbak, mint a női kitöltőké. A munkahelyi korrelátumokkal kapcsolatban kiderült, hogy a szervezeti hierarchia különböző szintjein elhelyezkedő munkavállalók között mindhárom sötét vonás tekintetében szignifi káns különbség mutatkozik: a felsővezetői szinten látszanak a legmagasabb átlagpontszámok, a munkatársi szinten pedig a legalacsonyabbak. A szubklinikai narcizmus mértéke a munkahelyváltások gyakoriságával is kapcsolatot mutatott: a magasabb narcizmusértékek gyakoribb munkahelyváltásokkal jártak együtt. Jelen tanulmány nagy létszámú, magyar munkavállalói mintán vizsgálódva mutat összefüggéseket a sötét vonások és a munkahelyi sikeresség, illetve a munkahelyről való elvándorlás között

Megjelent: Replika 111, 105–117.